Dołącz do nas i odbieraj nagrody!

Berg System - program lojalnościowy

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO „BERG SYSTEM” 

1. Organizatorem Programu Partnerskiego „BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084; Kapitał Zakładowy 1000 000 PLN reprezentowana przez Marcina Romańczuka Prezesa Zarządu.

2. Program Partnerski „Berg System” skierowany jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którzy zakupili systemy kominowe Berg System. Zwanych dalej: UCZESTNIKAMI.

3.Niniejszy regulamin zwany dalej „REGULAMINEM” stanowi podstawę działania programu jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2016 oraz określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim „ Berg System”.

§ 1 Definicje 

1.1.Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
PROGRAM – Program Partnerski „Berg System”, którego celem jest zintensyfikowanie współpracy handlowej z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej kupującymi produkty firmy Konekt Sp. z o.o., Właściciela marki Berg System.

ORGANIZATOR – Konekt Sp. z o.o., 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111, NIP 966 210 20 23, tel. 85 674 50 73, e-mail: program@konektkominy.pl, www.dobrykomin.pl, www.bergsystem.eu,

BIURO ORGANIZATORA – Konekt Sp. z o.o., 15-703 Białystok, Al. Jana Pawła II 79, 
tel. 85 674 50 73, e-mail: program@konektkominy.pl

UCZESTNIK: Partner Konekt 

PARTNER KONEKT – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej bezpośrednio współpracująca z firmą Konekt Sp. z o.o.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Programie Partnerskiego „Berg System” dostępne na stronie www.bergsystem.eu.

PUNKTY – punkty przyznawane przez firmę Konekt Sp. z o.o. za zakup systemów kominowych marki Berg System, zbierane przez Uczestnika i upoważniające do zakupu produktów z katalogu nagród.

KATALOG NAGRÓD – towary oferowane Uczestnikom Programu Partnerskiego „ Berg System ” w promocyjnej cenie 1 zł +VAT w zamian za zebrane punkty z tytułu zakupu produktów Organizatora. 

§ 2 Postanowienia ogólne

2.1. Program jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2. Program rozpoczyna się w dniu 01.06.2016. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu, informując o tym fakcie, z co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem. 
2.3. Uczestnicy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do programu zobowiązani są do wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.bergsystem.eu. oraz zaakceptowanie regulaminu Programu Partnerskiego „Berg System”
2.4. Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 18 lat.
2.5. Uczestnikami nie mogą być osoby zatrudnione lub pozostające w stosunku pracy w firmie Konekt Sp. z o.o.
2.6. Uczestnik może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo ani prawa bądź też zobowiązania wynikające z tego tytułu (w tym punkty) nie mogą zostać w żaden sposób przeniesione lub zbyte w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej na inne osoby.

§ 3 System przyznawania punktów

3.1. Punkty przyznawane są za zakup systemów kominowych marki Berg System. Każdy System Kominowy „Berg System” o wysokości nie mniejszej niż 6 metrów bieżących stanowi równowartość 1 punktu. 
3.2. Zebranie wymaganej liczby punktów uprawnia do zakupu w promocyjnej cenie produktów
z katalogu nagród.
3.3. Punkty za Systemy Kominowe „Berg System” przyznawane są wyłącznie po dokonaniu rejestracji zakupu na stronie www.bergsystem.eu. 
3.4. Punkty przyznawane są za zakupy dokonane w okresie trwania programu.
3.5. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez cały okres trwania Programu.
3.6. Punktowane są zakupy systemów kominowych marki Berg System tj.: Berg Uni+, Berg Basic, Berg SPSLAS, Berg Combo.
3.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieczytelne dane przesłane przez Uczestników.

§ 4 Nagrody programu i wymiana punktów

4.1. Uczestnik ma prawo wykorzystać zebrane punkty do zakupu nagrody rzeczowej w promocyjnej cenie 1 zł + VAT.
4.2. Katalog nagród wraz z wymaganiami punkowymi uprawniającymi do ich zakupu znajduje się na stronie www.bergsystem.eu. 
4.3. Uczestnik zgłasza chęć zakupu nagrody w cenie 1 zł + VAT poprzez wypełnienie Formularza Nagród dostępnego na stronie www.bergsystem.eu.
4.4. Organizator zobowiązuje się przekazać nagrodę w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego Formularza Nagrody pocztą kurierską lub przez przedstawiciela Organizatora. 
4.5. Uczestnik nie może wymieniać nagród na ekwiwalent pieniężny.
4.6. Katalog nagród nie jest ofertą handlową.
4.7. Organizator nie gwarantuje stałej dostępności nagród i zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu nagród bez podania przyczyny. O zmianie w katalogu nagród Uczestnicy zostaną poinformowani komunikatem na stronie www.bergsystem.eu

4.8. Fotografie nagród w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych produktów.
4.9. Do nagród rzeczowych każdorazowo dołączona będzie faktura VAT wystawiona na Partnera Konekt. 
§ 5 Wykluczenie z programu

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z programu partnerskiego za naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu. O wykluczeniu Organizator poinformuje Uczestnika w formie pisemnie wysyłając informację listem poleconym na podany przez Uczestnika adres. 
5.2. W razie niemożności doręczenia pisma bezpośrednio adresatowi pismo pozostawia się we właściwej placówce pocztowej i uznaje za skutecznie doręczone po dwukrotnej bezskutecznej awizacji. 


§ 6 Reklamacje

6.1. Organizator jest zobowiązany do dostarczenia Uczestnikowi nagród bez wad.
6.2. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu, uczestnictwa w Programie oraz nagród mogą być zgłaszane na Formularzu Reklamacji dostępnym na stronie www.bergsystem.eu.
6.3. Formularz Reklamacji należy przesłać na adres Biura Organizatora lub e-mailem na program@konektkominy.pl
6.4. Reklamacja powinna zawierać pełne dane Partnera Konekt, imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres pocztowy dla doręczeń, nr telefonu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.5. Organizator może zwrócić się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie.
6.6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia doręczenia reklamacji.
6.7. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Informacja będzie przesłana pocztą lub e-mailem na adres podany w reklamacji.

§ 7 Zmiany regulaminu

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny za uprzednim 30-dniowym powiadomieniem.
7.2. Wprowadzenie zmian nie narusza i nie ogranicza praw nabytych Uczestników, którzy przystąpili do Programu przed publikacją zmian.
7.3. Do ważnych przyczyn zalicza się następujące okoliczności:
a) zmiana strategii handlowej lub marketingowej Organizatora;
b) istotna zmiana sytuacji rynkowej;
c) przyczyny ekonomiczne leżące po stronie Organizatora;
d) zmiana procesów lub systemów sprzedaży;
e) konieczność modyfikacji systemów informatycznych Organizatora Polska;
f) dostosowanie niniejszego Regulaminu lub Programu do wymogów prawnych, w szczególności zmian w przepisach;
g) uzasadnione uwagi zgłaszane przez Uczestników.

7.4.Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do złożenia wypowiedzenia w terminie 14 dni. Uczestnik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu w postaci elektronicznej przesyłając takie oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: program@konektkominy.pl lub na piśmie przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu listem poleconym lub kurierem na adres Biura Organizatora. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu, wypowiedzenie takie odnosi skutek w postaci rozwiązania stosunku prawnego z chwilą doręczenia tego oświadczenia.

§8 Zakończenie programu

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu, informując o tym fakcie, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.
8.2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane punkty na nagrodę pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość, pozwalającą na zakup nagrody w cenie 1 zł +VAT jednak nie później niż w terminie 14-stu dni od daty zakończenia lub zawieszenia programu. W przeciwnym razie punkty zostaną unieważnione.

§9 Ochrona danych osobowych

9.1.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - firma L2 Marcin Krejza z siedzibą przy ul. Wąskiej 15 lok. 1 w Białymstoku (15-481) posiadająca numer NIP 9661784807, będąca operatorem systemu LoyaltyZen, która na podstawie oddzielnej umowy z Organizatorem wykonuje działania związane z prowadzeniem Programu Partnerskiego Berg System
9.2. Uczestnik z chwilą przystąpienia do programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora programu.
9.3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. 
9.4. Udostępnienie danych Administratorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny.
9.5. Uczestnicy Programu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
9.6 Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie partnerskim Berg System, w celach statutowych, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez firmę Konekt Sp. z o.o., sprzedaży produktów, przesyłanie informacji marketingowych (pod warunkiem, że Uczestnik wyrazi na to zgodę w chwili wypełniania formularza zgłoszeniowego), udziału w konkursach, promocjach.